Podejmując pracę w przedsiębiorstwie, dostajemy przeróżne umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, czy o dzieło. Z dniem podpisania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek zacząć rozliczać i odprowadzać aktualne składki ZUS. Natomiast mało osób wie jakie szczegółowo i w jakiej wysokości składki muszą być opłacane, a jeszcze mniejsza ilość pracujących posiada świadomość, że są wypadki, w których nawet umowa o dzieło powoduje obowiązki finansowe wobec ZUS.

klik
Autor: pang yu liu
Źródło: http://www.flickr.com

Płatności przymusowe, jakie chlebodawca musi odprowadzać w imieniu pracowników, to składka na ubezpieczenie gospodarstwa rolnego emerytalne, rentowe i składka zdrowotna. Ich wysokość liczona jest na podłożu gaż brutto i jest opłacana w części przez przedsiębiorcę, a w części przez zatrudnionego. ZUS aktualne składki szacowane są na bazie wskaźników. Płacenie składek jest przymusowe, a kto nie wypełnia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w założonym zarządzeniami czasie, również kto nie dopełnia obowiązku wysyłania zeznań rozliczeniowych, także imiennych protokołów comiesięcznych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z regulacjami, skrócenie okresu wypowiedzenia może być zastosowane jedynie w stosunku do pracujących zaangażowanych na bazie umowy o pracę na czas nie określony z trzymiesięcznym czasem wymówienia . Jeśli wymóg ten nie jest spełniony, to skrócenie wymówienia nie jest możliwe. W przypadku skróconego czasu wymówienia zatrudniony ma prawo do zadośćuczynienia w kwocie uposażenia za dalszą część okresu wypowiedzenia, czyli za jeden, czy też dwa miesiące. Odszkodowanie to przypada natomiast tylko w wypadku, gdy skrócenie nastało z powodu stwierdzenia plajty, względnie likwidacji jednostki.

pracownicy
Autor: Texas State Library and Archives Commission
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli skrócenie okresu wypowiedzenia nastąpiło w drodze porozumienia stron, takie roszczenie pracującemu nie przysługuje. Odszkodowanie (warto sprawdzić wpis blogowy dotyczącą: zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy) z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia jest zyskiem pracującego i tym samym podlega ono opodatkowaniu. Metody liczenia wielkości zadośćuczynienia z tytułu mniejszego okresu wymówienia wskazuje stosowne zarządzenie. Więcej na .

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved