Obecny trend podróżowania ludzi różnych przynależności państwowych między państwami, chociażby za pracą powoduje, że w Polsce mieszka coraz więcej osób z innych krajów. Podczas swojego przebywania w Polce, większa część z nich składa do krajowych urzędów wnioski o status uchodźcy. Dokumenty o osiedlenie się lub też podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły
Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci mieszkający w kraju przynajmniej jeden raz w życiu, muszą zetknąć się z urzędami, które prowadzą postępowanie o ich istotnych istotnych dla życia sprawach. Sprawy rozwiązywane przez urzędników dotyczą uwierzytelnienia pobytu . Dotyczą także kwestii mieszkaniowych, kwestii rozliczania się z urzędem skarbowym, kwestii korzystania z pomocy społecznej etc. Nie ulega wątpliwości, że obywatele innego państwa, przed urzędami mają określone przywileje, które w znacznym stopniu pokrywają się z przywilejami właściwymi polakom.

Pomimo tego z uwagi na brak świadomości w tym temacie, jak również z braku umiejętności czy nawet bardzo słabą znajomość języka polskiego oraz ze względu na ogólną niepewność cudzoziemców co do swojej pozycji w polskim społeczeństwie, nie upominają się o poszanowanie własnych praw. Jednym z głównych uprawnień przysługujących cudzoziemcom w komunikacji z urzędami jest prawo (http://raczynski-kancelaria.pl/) do informacji. Przywilej do informacji jest rozumiane dość szeroko. Przywilej do informacji polega na obowiązku organów do informowania obcokrajowców o przebiegu sprawy sądowej. Przywilej zapewnia możliwość zapoznania się z aktami sprawy. Urzędy publiczne, mają obowiązek zawiadamiania o należnych sposobach odwoławczych od dokumentów zezwalających, wydawanych w trakcie trwania procedury administracyjnej. Prawo – prawnik Wrocław – do informacji to także prawo dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu wniosku o wydanie wizy przez przedstawiciela konsulatu, cudzoziemcy muszą wiedzieć, że takie podanie może być opracowane w języku ojczystym osoby składającej wniosek. Natomiast akta sprawy służące za dowód w prowadzonej sprawie o wydanie wizy przez konsula, powinny być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Tłumaczenie akt może być sporządzone przez specjalistyczne agendy tłumaczeń. Oznacza to, że w takiej sytuacji uwierzytelnienie dokumentów – poświadczeń w toku postępowania leży w gestii obcokrajowca. Na terytorium RP, migrantom przysługuje prawo ochrony. Mogą oni starać się o azyl. W toku prowadzonego postępowania o azyl, cudzoziemcom potrzebny jest tłumacz przysięgły, który musi przełożyć na język polski, podania sporządzone w języku obcym. Dopiero w trakcie prowadzonej sprawy organ prowadzący, musi zagwarantować darmową pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Sprawdź więcej: .

Także decyzja, rezultat przebiegu postępowania, niezbędne komunikaty o sposobie i czasie wniesienia odwołania, powinny być zakomunikowane cudzoziemcowi w języku dla niego zrozumiałym i pisemnie. Nieodpłatny dostęp do biegłego przysługuje także cudzoziemcowi, w przypadku gdy ten zawiadamia o fakcie urodzenia dziecka lub melduje o zgonie a nie potrafi nawiązać porozumienia z kierownikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie, ani pisemnie.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved