Termin kapitału początkowego wprowadziły uregulowania tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z czynników, który będzie miał wpływ na wielkość świadczenia emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych liczy kapitał początkowy osobie, która ubiega się o prawo do emerytury. ZUS może także liczyć kapitał początkowy niezależnie w dowolnym czasie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest wyliczany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

w pracy
Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Z chwilą wpłynięcia podania wraz z dołączonymi do podania właściwymi dokumentami, o ustalenie kapitału początkowego (info tutaj), Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczyna procedurę, której rezultatem jest wydanie decyzji administracyjnej „o ustaleniu wartości kapitału początkowego”. Do wyliczenia kapitału początkowego niezbędne są dokumenty m.in. potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość zarobków sprzed 1999 roku.

Rygorystyczne kryteria, odnoszące się do warunków formalnych rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, zasadniczo odnoszą się do pracodawców. Aby wypowiedzenie umowy (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obliczanie-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-na-przelomie-roku) o pracę przez pracownika wzór (więcej na stronie), było skuteczne, pracownik też musi wiedzieć o pewnych zasadach. Nie każdą umowę można rozwiązać za wypowiedzeniem. Takim postępowaniem pracownik może rozwiązać umowę podpisaną na okres próbny i umowę terminową. Inaczej jest w sytuacji umów podpisanych na czas określony. Celem tego typu umów jest bowiem zagwarantowanie stabilności stosunku pracy pomiędzy stronami w czasie, na jaki umowa została ustanowiona. Dlatego też normą jest, że od umowy na czas określony pracownik nie może wcześniej odstąpić. Jedyny wyjątek dotyczy umów zawartych na czas dłuższy niż sześć miesięcy, w których strony zawarły klauzulę możliwości wypowiedzenia jej. Umowy podpisywane na okres krótszy ni 6 miesięcy nie mogą zawierać zapisów dotyczących wcześniejszego wypowiedzenia.

Problem: umowa zlecenie a działalność gospodarcza (wejdź tu) pojawia się nie od dziś. Właściciele własnych firm z reguły mają utrapienie w tym temacie i popełniają błędy obliczając dochód niewłaściwie. Czasem zdarza się tak, że osoby zatrudniając się w ramach umowy (http://www.aspatrust.com/oskladkowaie-umow-zlecenia-odroczenie-planowanych-zmian-o-rok.html) zlecenie czy dzieło, wykonują w tej dziedzinie również działalność gospodarczą. każda osoba, która ma własną firmę, ma obowiązek opłacać z tego tytułu składki społeczne.

W przypadku gdy właściciel własnej firmy równocześnie wykonuje pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia, może nie odprowadzać należnych ZUS-owi składek z racji prowadzonej działalności gospodarczej, tylko z umowy zlecenia. W dużej części przypadków zależy to jednak od dochodu osiąganego z takiej umowy.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved