Kaucja gwarancyjna jest to kwota pieniężna złożona w celu przyznania gwarancji dotrzymania deklaracji i stanowi równolegle zadośćuczynienie za straty jakie mogą powstać z powodu niewłaściwego zrealizowania zlecenia. Kaucja nie jest kwalifikowana na konto zapłaty i zostaje zwrócona w sytuacji pomyślnego wywiązania się ze zobowiązania.

kliknij
Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Tymczasem w przypadku nie wywiązania się z umowy może czynić
pracownicy firmy
Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com

zadośćuczynienie, ewentualnie może być wyłożona na pokrycie kosztów związanych z usunięciem defektów, felerów. O ile zakwalifikowanie kwoty jako przedpłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego, to jeżeli wniesiona jest kaucja gwarancyjna nie mamy obowiązku od niej płacić podatku. Najprościej mówiąc przyjęcie przez sprzedawcę kaucji która stanowi zabezpieczenie spełnienia umowy nie podlega opodatkowaniu. Jednak zdarza się, że wpłacona przez kontrahenta kaucja gwarancyjna może zostać „zamieniona” na zaliczkę należną na konto dostawy, usługi. Może >>> ROKAD być też tak, iż pobrana przez sprzedawcę kaucja zostaje uznana przez strony umowy jako uposażenie za sfinalizowaną dostawę, dokonaną usługę.

Interwencja uboczna to jednostka w postępowaniu cywilnym obejmująca przystąpienie osoby trzeciej do jednej ze stron postępowania i posiadająca interes, aby sprawa zakończyła się na korzyść strony do, której przystąpiła. Osoba ta to interwenient uboczny (link). Interwent może zapraszamy do: BHP Joanna Gamrat dołączyć do rozprawy nieomal w każdym stadium procesu. Chcąc dołączyć do postępowania winien dokonać zgłoszenia i przedłożyć uprawnienia, interes prawny jest wymogiem dopuszczenia interwenta ubocznego.

Interwenient uboczny informowany jest przez trybunał o godzinach rozpraw, dostarczane mu są dokumenty z procesu i decyzje. Ma prawo powoływać świadków, wnosić wyjaśnienia, zadawać pozwanym pytania. Za zgodą stron postępowania, w czasie postępowania może zasiadać po stronie do której dołączył. Oczywiste wydaje się, że działania podejmowane przez interwenta nie mogą kłócić się z działaniami strony do, której przystąpił. Może również zdarzyć się, że obydwie strony postępowania tj. powód i pozwany nie godzą się na dołączenie interwenienta ubocznego do postępowania, protest taki to opozycja. Opozycja może być zgłoszona do czasu najbliższej sprawy.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved