Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wciela na jednostki konieczność tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych wydatków na rzecz pracowników, także na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Mimo, że ta ustawa nie określa starannie metody wyceny rezerwy na świadczenia pracownicze, art.10 wskazuje, aby w zagadnieniach nieuregulowanych przepisami ustawy, stosować państwowe standardy rachunkowości. Rekomendowaną metodą szacowania rezerw jest wycena aktuarialna czyniona przez biuro (InOffice – biura do wynajęcia warszawa centrum) aktuarialne. Standard rekomenduje korzystanie z porady aktuariusza przy wycenie rezerw.

Jednostka ma obowiązek ukazać, że prócz teraźniejszych kosztów wynagrodzeń, zobowiązuje się do wypłaty w przyszłości dodatkowych należności. Niespełnienie tego warunku spowoduje, że przedstawiane sprawozdanie finansowe można uznać za niesumienne i niedopełniające wymogów zasad rachunkowości. Bezprecedensowym powodem usprawiedliwiającym nieposiadanie rezerwy z tego tytułu jest jej nieistotna wartość. Ale, aby wywnioskować jej nieistotność, należy wpierw ją wyliczyć. Temu i nieduże przedsiębiorstwa, zatrudniające do kilkudziesięciu ludzi, młodych stażem powinny ilustracyjnie raz na parę lat zbadać poziom omawianej rezerwy.

więcej info na stronie www

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Wycenianie aktuarialne rezerw pracowniczych które wynikają z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należących się zatrudnionym takich, jak:
– zapasy celem wypłacenia nagród jubileuszowych,
– zasoby na odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę,
– rezerwy dla osób przechodzących na rentę,
– rezerwy pośmiertne,
– rezerwy na niewybrane urlopy,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– ekwiwalent energetyczny,
– deputaty węglowe,
– pozostałe dodatkowe świadczenia pracownicze,

Aktuariusz jest specjalistą z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej, finansowej a także rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Osoby z tym wykształceniem zatrudniają się przeważnie dla firm ubezpieczeniowych, ale także dla firm konsultingowych i audytorskich. Aktuariusz zajmuje się sprawami połączonymi z oceną ryzyka, wyceną zobowiązań z zakresu podpisanych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i funduszy emerytalnych a także polityką inwestycyjną.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved